Hra a její Síla

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuNon classé

Věděli jste, že pravý mozek se vyvíjí jako první? Činí tak ve věku 3-4 let. Levý mozek se naopak plně nedostane do režimu online, dokud není dětem přibližně sedm let; prvních sedm let je proto považováno za kritické období ve vývoji dítěte. Níže je uvedeno trochu více informací o důležitosti hry pro vývoj dětí.

Did you know that the right brain develops first? It does so by the time children are 3-4 years of age. The left brain, on the other hand, doesn’t fully come online until children are approximately seven years old; hence the first seven years being recognized as such a critical period in child development. Below is a little more information on the importance of play for children’s development.

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.” ~ Albert Einstein

Funkce levého mozku je jazyk, matematika, gramotnost, analýza a čas. Je to logická, vypočítavá, plánující, zaneprázdněná včelí část nás, která nás drží ukotvenou v pragmatickém světě, v minulosti i budoucnosti. Pravý mozek je naproti tomu zodpovědný za empatii, intuici, představivost a kreativitu. Je to místo, kde přemýšlíme, sníme, spojujeme se a ožíváme. Prostřednictvím pravého mozku přebýváme v prostoru bez času, v tom, že jsme absolutně přítomni. Zatímco levý mozek se více zajímá o výsledky nebo produkt, pravý mozek se mnohem více stará o proces – důležitá je cesta, nikoli cíl.

The left brain’s functionality is one of language, numeracy, literacy, analysis and time. It is the logical, calculating, planning, busy-bee part of us that keeps us anchored in the pragmatic world, and in the past and future. The right brain, on the other hand, is responsible for empathy, intuition, imagination and creativity. It is where we wonder, dream, connect and come alive. Through the right brain we dwell in the space of no-time, in being absolutely present. While the left brain is more interested in outcomes or product, the right brain cares much more about process—the journey is what matters, not the destination. 

Hra je dětská práce/Play is a child’s work

„Hra“ je někdy v kontrastu s „prací“ a je charakterizována jako druh činnosti, která je v podstatě nedůležitá, triviální a postrádá jakýkoli vážný účel. Jako takové je vnímáno jako něco, co děti dělají, protože jsou nezralé, a jako něco, z čeho vyrostou, až budou dospělí. Jak má však tato zpráva demonstrovat, tento pohled je mylný. Hra v celé její bohaté rozmanitosti je vedle jazyka, kultury a technologie jedním z nejvyšších úspěchů lidského druhu. Bez hry by žádný z těchto dalších úspěchů nebyl možný. Hodnota hry je stále více uznávána výzkumnými pracovníky a v rámci politické oblasti pro dospělé i pro děti, protože dokládá důkazy o jejím vztahu k intelektuálním úspěchům a emocionální pohodě.

‘Play’ is sometimes contrasted with ‘work’ and characterised as a type of activity which is essentially unimportant, trivial and lacking in any serious purpose. As such, it is seen as something that children do because they are immature, and as something they will grow out of as they become adults. However, as this report is intended to demonstrate, this view is mistaken. Play in all its rich variety is one of the highest achievements of the human species, alongside language, culture and technology. Indeed, without play, none of these other achievements would be possible. The value of play is increasingly recognised, by researchers and within the policy arena, for adults as well as children, as the evidence mounts of its relationship with intellectual achievement and emotional well-being.

Co lze hraním získat?/ What can be gained through playing?

Zapojení do hry stimuluje snahu dítěte o objevování a objevování. To motivuje dítě získat nadvládu nad svým prostředím, podporovat soustředění a koncentraci. Umožňuje také dítěti zapojit se do flexibilních procesů myšlení na vyšší úrovni, které jsou pro žáka 21. století považovány za zásadní. Patří sem vyšetřovací procesy řešení problémů, analýza, hodnocení, aplikace znalostí a kreativita. Hra také podporuje pozitivní přístup k učení. Patří sem představivost, zvědavost, nadšení a vytrvalost. Typ učebních procesů a dovedností rozvíjených ve hře nelze replikovat pomocí učení na dálku, kde je kladen důraz na zapamatování si faktů. Charakter hry založený na bádání je podporován sociálními interakcemi dospělých a dětí. Dospělí mohou hrát aktivní roli při vedení interakcí dětí ve hře. Děti jsou podporovány v rozvoji sociálních dovedností, jako je spolupráce, sdílení a reakce na nápady, vyjednávání a řešení konfliktů. Dodržování pravidel, střídání se, oceňování volby druhých, přijímání prohry jsou hodnoty, které jsou v budoucím životě důležité a lze se je naučit, tj. Pomocí her. Dospělí mohou také využít dětskou motivaci a zájem prozkoumat koncepty a nápady. Děti tak získávají a procvičují důležité akademické dovednosti a učení v hravém kontextu. Společné hraní také posiluje rodinnou jednotku. Výzkum například naznačuje, že zvýšená složitost jazykových a učebních postupů, které děti používají při hře, souvisí s důležitými dovednostmi v oblasti gramotnosti. Výzkum ukazuje, že aktivity založené na hře pro malé děti mohou poskytnout silný základ pro pozdější úspěch ve škole. Podporují rozvoj sociálně kompetentních studentů, kteří jsou schopni čelit výzvám a vytvářet řešení.

Involvement in play stimulates a child’s drive for exploration and discovery. This motivates the child to gain mastery over their environment, promoting focus and concentration. It also enables the child to engage in the flexible and higher-level thinking processes deemed essential for the 21st century learner. These include inquiry processes of problem solving, analysing, evaluating, applying knowledge and creativity. Play also supports positive attitudes to learning. These include imagination, curiosity, enthusiasm, and persistence. The type of learning processes and skills fostered in play cannot be replicated through rote learning, where there is an emphasis on remembering facts. The inquiry-based nature of play is supported through the social interactions of adults and children. Adults can take an active role in guiding children’s interactions in the play. Children are supported in developing social skills such as co-operation, sharing and responding to ideas, negotiating, and resolving conflicts. Following rules, taking turns, valuing the choice of others, accepting losing are all values that are important in future life and can be learnt, i.e. with the help of games. Adults can also use children’s motivation and interest to explore concepts and ideas. In this way, children acquire and practice important academic skills and learning in a playful context. Playing together also strengthens the family unit. For example, research indicates the increased complexity of language and learning processes used by children through playing is linked to important literacy skills. Research shows play-based activities for young children can provide a strong basis for later success at school. They support the development of socially competent learners, able to face challenges and create solutions.

Lucie

M-22-0001